โปรแกรมตารางเรียน/ตารางสอนออนไลน์

โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

ตารางเรียน ตารางสอน

*เริ่มใช้ตารางเรียนตารางสอนปรับปรุงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564